Pliki do pobrania

OWU
Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)
Compensa - Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dzieci, młodzieży, osób uczących się oraz personelu w placówkach oświatowych – Ubezpieczenie szkolne iv (184).
OWU NNW Szkolne_COMP_ IV_184_15.04.2019_RODO.pdf (1001 kB)
Ubezpieczenia na życie
Signal Iduna - Ogólne Warunki Grupowego (pracowniczego) Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowymi Funduszami Kapitałowymi MULTIOCHRONA.
ubGrup_SI_Multiochrona.pdf (131 kB)
Macif - ubezpieczenie indywidualne, ochronne - Acti Ochrona.
ind_Mac_ActiOchrona.pdf (
Warning: filesize(): stat failed for ./owu/ind_Mac_ActiOchrona.pdf in /home/platne/serwer53710/public_html/_web_PWN/ubezpieczenia_OLD/download/index.php on line 35
0 kB)
Macif - produkt oszczędnościowy - Acti Plus 1 (koszty ściągane ze składki).
ind_Mac_ActiPlus1.pdf (105 kB)
Macif - produkt oszczędnościowy - Acti Plus 2 (koszty ściągane z kapitału).
ind_Mac_ActiPlus2.pdf (107 kB)
Formularze
Ubezpieczenia majątkowe
Ankieta, której wypełnienie jest niezbędne przed wysłaniem prośby o przygotowanie przez nasze biuro oferty na ubezpieczenie firmy, ponieważ zawiera ona wszystkie niezbędne informacje dot. podstawowych ubezpieczeń funkcjonujących w firmie.
ubFirmy_Ankieta.pdf (445 kB)
Ankieta zawierająca dane niezbędne do przygotowania kalkulacji składek oraz wystawienia polisy ubezpieczenia samochodu.
ubKom_Ankieta.pdf (192 kB)
Ubezpieczenia na życie
Wykaz pracowników pracujących w firmie. Dane zawarte w wykazie są niezbędne do przygotowania oferty na ubezpieczenie grupowe dla pracowników firmy.
ubGrup_WykazPracownikow.pdf (188 kB)
Oświadczenie o rezygnacji z dalszego kontynuowania pracowniczego ubezpieczenia grupowego składane przez ubezpieczonego pracownika. Niniejsze oświadczenie pracownik powinien złożyć osobie obsługującej te ubezpieczenia w zakładzie pracy.
ubGrup_OswRezygnacji.pdf (60 kB)
Signal Iduna - Wwniosek o objęcie ochroną pracowników firmy ubezpieczeniem grupowym/pracowniczym, w ramach oferty specjalnej dla branży informatyczno-elektronicznej (IT). Wypełnia firma (jej upoważniony przedstawiciel) - również, gdy składka opłacana jest przez pracowników.
ubGrup_SI_MultiWniosek.pdf (88 kB)
Signal Iduna - Ddeklaracja przystąpienia do ubezpieczenia grupowego/pracowniczego w ramach oferty specjalnej dla branży informatyczno-elektronicznej (IT). Wypełnia osobiście osoba przystępująca do ubezpieczenia.
ubGrup_SI_MultiDeklaPrzyst.pdf (69 kB)
Signal Iduna - Kwestionariusz Medyczny. Obowiązkowo wypełniają osobiście osoby w firmach i grupach (także pojedyncze osoby) o liczebności poniżej 21 osób.
ubGrup_SI_MultiKwestioMed.pdf (73 kB)
Ustawy
Różne
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152)
ustawa_o_ubezpieczeniach_obowiazkowych.pdf (269 kB)
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1205)
ustawa_o_ike.pdf (193 kB)