Oferta grupowych/pracowniczych ubezpieczeń na życie.

Proponujemy zawarcie ubezpieczenia pracowniczego na niżej przedstawionych, rewelacyjnych warunkach. Propozycja została przygotowana z myślą o małych firmach, by nawet jedna osoba miała możliwość skorzystania z "dobrodziejstw" ubezpieczenia grupowego, jednak niskie składki obok bardzo wysokich świadczeń powodują, że oferta jest również atrakcyjna dla firm kilkusetosobowych. Niniejsza oferta ubezpieczeń pracowniczych dla właścicieli i pracowników wykonujących zawody związane z branżą komputerową, telekomunikacyjną, RTV/AGD jest jednym ze specjalnie przygotowanych produktów dla tych branż.
W obecnym kształcie, jest oferowana każdej zainteresowanej osobie. Prosimy zapoznać się z ofertą!

W poniższych punktach, w dalszej części strony, omówiono sposób skorzystania z oferty oraz inne, istotne jej elementy:

 1. Przeznaczenie - czyli: dla kogo ta oferta?
 2. Dlaczego warto skorzystać z tej oferty?
 3. Odprawa pośmiertna od pracodawcy - trochę prawa.
 4. Zakres ochrony - wysokość świadczeń.
 5. Jak przystąpić do ubezpieczenia?
 6. Wypowiedzenie dotychczasowego ubezpieczenia.
 7. Warunki przystąpienia.
 8. Opłacanie składek.
 9. Karencja.
 10. Wypłata świadczeń.
 11. Ogólne Warunki Ubezpieczenia.
 12. Ubezpieczyciel.
 13. Podsumowanie.

Zapraszamy!
 1. Przeznaczenie - czyli: dla kogo ta oferta?
  Oferta przeznaczona jest dla: Z oferty może więc skorzystać, nawet jedna osoba!

  Wszystkie osoby pragnące skorzystać z ubezpieczenia, muszą należeć do grupy zawodowej (pracować na dowolnym stanowisku w handlu, usługach, administaracji itp.) w jakikolwiek sposób związanej z nowoczesnymi techonologiami (branżą elektroniczną, telekomunikacyjną, informatyczną itp.).

  W szczególności będą to:


 2. Dlaczego warto skorzystać z tej oferty?
  Powodów jest wiele... Wszystkie na ogół są natury finansowej – korzystając z naszej oferty oszczędzasz!
  Skorzystaj z naszej oferty! Zyskasz! Jeśli u siebie w firmie płacisz za ubezpieczenie grupowe - nie przepłacaj - zapraszamy do nas!
 3. Odprawa pośmiertna od pracodawcy - trochę prawa.

  Zgodnie z Kodeksem Pracy, pracodawca, którego pracownik zmarł w trakcie stosunku pracy jest zobowiązany do wypłaty rodzinie pracownika odprawy pośmiertnej. Z obowiązku takiego pracodawca może się zwolnić, jeśli będzie opłacał pracownikowi ubezpieczenie na zycie, z którego świadczenie będzie wyższe od przysługującej odprawy.

  Powyższe nie oznacza bynajmniej, że pracodawca musi ponosić cały koszt ubezpieczenia swoich pracowników. Wywiązaniem się z zapisów Kodeksu Pracy będzie opłacenie częsci świadczeń z tytułu zgonów ubezpieczonego - w przypadku naszej oferty jest to koszt na poziomie 10-15% jej ceny.

  Dla całkowitego wyjaśnienia tej kwestii zamieszczamy poniżej stosowny fragment z Kodeksu Pracy.
 4. Zakres ochrony - wysokość świadczeń.

  Do wyboru przez ubezpieczonego przygotowano dwa warianty ubezpieczenia. W tabeli zestawiono świadczenia i ich wysokości pokrywane w ramach każdego wariantu.

  NAZWA ŚWIADCZENIAWYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ
  WARIANT I
  "RODZINNY"
  WARIANT II
  "OCHRONA"
  Wysokość składki / mc [zł]42,0042,00
  Zgon ubezpieczonego 30 000,- 45 000,-
  Zgon ubezpieczonego wskutek zawału oraz wylewu
  (krwotoku sródmózgowego)
  30 000,- 45 000,-
  Zgon ubezpieczonego w nastepstwie NW 60 000,- 90 000,-
  Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym 70 000,- 100 000,-
  Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW: za 1% uszczerbku
  za 100% uszczerbku
  400,-
  40 000,-
  500,-
  50 000,-
  Zgon małżonka 7 000,- -
  Zgon małżonka w następstwie NW 10 000,- -
  Zgon rodziców, teściów 2 000,- -
  Zgon dziecka 3 000,- -
  Zgon dziecka w następstwie NW 6 000,- -
  Noworodek martwo urodzony 4 000,- -
  Urodzenie dziecka 700,- -
  Jednorazowe świadczenie dla każdego z osieroconych dzieci będących na utrzymaniu rodziców 4 000,- -
  Leczenie szpitalne ubezpieczonego:
  * za każdy dzień pobytu przez pierwsze 14 dni, gdy przyczyną pobytu jest NW 90,- 140,-
  * za każdy dzień pobytu ponad 14 dni, gdy przyczyną pobytu jest NW 45,- 70,-
  * za każdy dzień pobytu ponad 14 dni, gdy przyczyna pobytu jest inna niż NW 45,- 70,-
  * za każdy dzień pobytu na OIOM 45,- 70,-
  * operacja chirurgiczna 700,- 900,-
  * leczenie sanatoryjne 300,- 400,-
  * rehabilitacja (po min. 16 dniowym pobycie w szpitalu) 500,- 600,-
  Ciężka choroba ubezpieczonego - świadczenie z tyt. pojawienia się u ubezpieczonego jednej z chorób 7 000,- 7 500,-
  Ciężka choroba małżonka ubezpieczonego - świadczenie z tyt. pojawienia się u małżonka ubezpieczonego jednej z chorób 4 000,- -
  Ciężka choroba dziecka ubezpieczonego - świadczenie z tyt. pojawienia się u dziecka ubezpieczonego jednej z chorób 4 000,- -
  Trwała niezdolność do pracy z dowolnej przyczyny 7 000,- 7 500,-

  Możliwe do wyboru warianty, różnią się zakresem świadczeń i ich wysokością, przy takiej samej składce miesięcznej w obu przypadkach.

  Wariant I - "Rodzinny" jest ofertą dla osób chcących mieć pełen zakres świadczeń rodzinnych (np. ubezpieczenie współmałżonka, urodzenie dziecka lub śmierć rodzica lub teścia itp.), przy jednocześnie "przyzwoitych" świadzczeniach ochronnych.

  Wariant II - "OCHRONA", przygotowano z myślą o zapewnieniu ubezpieczonemu względnie maksymalnej ochrony w razie wypadku i zrealizowano poprzez wyłączenie drogich świadczeń (np. urodzenie dziecka czy też śmierć rodziców lub teściów i in.) uzyskując o ponad 50% wyższe świadczenia od oferowanych w wariancie I. Z punktu widzenia ubezpieczonego najistotniejsze będą dla niego świadczenia typu: trwały uszczerbek na zdrowiu (bardzo wysoka kwota świadczenia za 1% uszczerbku), leczenie szpitalne, poważne zachorowanie. Natomiast, dla zabezpieczenia bytu rodziny (lub innych uposażonych) w razie śmierci ubezpieczonego będą istotne 4 świadczenia z tyt. jego śmierci.

  Warto również podkreślić, że kupując najtańszą na rynku, czysto ochronną, indywidualną polisę na życie, ubezpieczony uzyska sumę ubezpieczenia na tej polisie jedynie 3-krotnie wyższą od świadczenia z tyt. śmierci (pierwsze świadczenie w tabeli) w wariancie OCHRONA. Różnica z tyt. śmierci wypadkowej jest jeszcze mniejsza. Ponadto, polisy indywidualne nie zaoferują w tej cenie wszystkich pozostałych świadczeń jakie oferujemy w wariancie OCHRONA.
 5. Jak przystąpić do ubezpieczenia?
  Firmy ubezpieczające swoich pracowników (lub występujące w ich imieniu) powinny przygotować dokumenty:
  Pojedyncze osoby powinny:
  UWAGA: w przypadku firm i pojedynczych osób,  każda osoba, która: jest zobowiązana dodatkowo wypełnić kwestionariusz medyczny.

  Ponadto, ubezpieczani małżonkowie muszą być ubezpieczeni w różnych wariantach - muszą wybrać różne warianty.

  Należy zwrócić szczególną uwagę, by wszystkie rubryki w dokumentach były wypełnione oraz, że złożono we właściwych miejscach podpisy i pieczątki: wniosek powinien być opieczętowany i podpisany przez wnioskującego pracodawcę a deklaracje przystąpienia jego pracowników, w rubryce "Własnoręczny podpis Ubezpieczającego", również powinny być przez niego podpisane (lub obsługującego takie sprawy pracownika - najczęściej kadrowego). Przystępujący pracownik składa swoje podpisy w miejscach przeznaczonych na podpisy "Ubezpieczonego".
  Pojedyncze osoby, które przystępują do ubezpieczenia, nie potrzebują podpisów pracodawcy na swojej deklaracji przystąpienia.

  Wszystkie, wymagane wg. powyższych kryteriów, prawidłowo wypełnione i podpisane dokumenty należy przysłać pocztą na adres naszego biura.
 6. Wypowiedzenie dotychczasowego ubezpieczenia.

  Istnieje możliwość utrzymania dotychczasowo opłacanego ubezpieczenia oraz równocześnie, skorzystania z naszej propozycji. Z naszego doświadczenia wynika jednak, że firmy lub osoby prywatne wybierają jednego, najlepszego – wg kryteriów wysokości sum ubezpieczenia i składki – Ubezpieczyciela.

  W takim wypadku, firmy, mają trzy możliwości:

  Pojedyncze osoby, opłacające w firmie, w której są zatrudnione, ubezpieczenie grupowe lub opłacające indywidualną kontynuację wystarczy, że, analogicznie jak powyżej, złożą osobie obsługującej ubezpieczenia pracownicze (lub ubezpieczycielowi przy ind. kontynuacji) niniejsze oświadczenie o rezygnacji.

  Jeśli macie Państwo jakiekolwiek wątpliwości jak w danym przypadku postąpić - prosimy o kontakt z naszym biurem - dokonamy analizy Państwa umów i poradzimy jak postąpić.
 7. Warunki przystąpienia.
  Firmy powinny spełnić poniższe warunki:
  Pojedyncze osoby powinny:


 8. Opłacanie składek.

  Składka, zarówno przez firmy jak i przez indywidualnych ubezpieczonych, powinna być opłacona do ostatniego dnia miesiąca za miesiąc następny - czyli "z góry".

  UWAGA: Prosimy zwrócić uwagę, że obowiązują różne konta wpłat w zleżności od tego czy płatnikiem jest indywidualna osoba czy zakład pracy, na który będzie wystawiona polisa!

  Firmy dokonują wpłaty 1-szej składki (kolejne składki będą wpłacane na konto skojarzone z polisą) na konto ubezpieczyciela:

  SIGNAL IDUNA Życie Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
  ul. Jasna 14/16a, 00-041 Warszawa

  nr r-ku: 50 1140 1065 0000 2204 3200 1013

  Osoby indywidualne dokonują wpłat wszystkich składek (1-szej i kolejnych) na konto naszej firmy:

  UBEZPIECZENIA
  KOMPLEKSOWA OBSŁUGA UBEZPIECZENIOWA

  Os. Konstytucji 3-go Maja 49/7, 64-000 Kościan

  nr r-ku: 13 1140 2017 0000 4802 0249 0597

  Brak wpłaty składki, skutkuje zawieszeniem ochrony ubezpieczeniowej.
 9. Karencja.
   Karencja nie obowiązuje:
   • jeśli ubezpieczony rezygnuje z obejmowania go inną umową (u poprzedniego ubezpieczyciela), jednak pod warunkiem, że dane świadczenie występowało w poprzedniej umowie a jeśli występowało, to zostanie wypłacone tylko do wysokości w jakiej było pokrywane na tej umowie,
   • w żadnym zdarzeniu, które wynikło wskutek nieszczęśliwego wypadku.

  1. Pracownicy w firmach, przystępujących do ubezpieczenia są objęte 3 miesięcznym okresem karencji na poniższe świadczenia:
   • poważne zachorowanie Ubezpieczonego,
   • poważne zachorowanie małżonka,
   • poważne zachorowanie dziecka,
   • leczenie szpitalne Ubezpieczonego (nie spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem).

   Po upływie 3 mc od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia przez firmę lub zatrudnienia przez nią pracownika (gdy jest już zawarta niniejsza umowa):
    6-cio miesięczny okres karencji obejmuje świadczenia:
    • śmierci Ubezpieczonego,
    • śmierci współubezpieczonego,
    • osierocenia dziecka Ubezpieczonego
    10-cio miesięczny okres karencji obejmujący świadczenia:
    • urodzenie dziecka,
    • urodzenie martwego dziecka.

  2. Indywidualne (pojedyncze) osoby przystępujące do ubezpieczenia objęte są następującymi karencjami:
   3 miesięcznym okresem dla zdarzeń:
   • poważne zachorowanie Ubezpieczonego,
   • poważne zachorowanie małżonka,
   • poważne zachorowanie dziecka,
   • leczenie szpitalne Ubezpieczonego (nie spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem).
   6-cio miesięczny okres obejmujący świadczenia:
   • śmierci Ubezpieczonego,
   • śmierci współubezpieczonego,
   • osierocenia dziecka Ubezpieczonego
   10-cio miesięczny okres obejmujący świadczenia:
   • urodzenie dziecka,
   • urodzenie martwego dziecka. 10. Wypłata świadczeń.

  Gdy zajdzie zdarzenie objęte ochroną ubezpieczeniową, Ubezpieczony (lub uposażeni), by uzyskać świadczenie powinien zwrócić się do Ubezpieczyciela z wnioskiem o wypłatę świadczenia - wraz z innymi wymaganymi dokumentami. Listę dokumentów jakie należy załączyć do wniosku o wypłatę świadczenia dla konkretnego zdarzenia zawiera tabela koniecznych dokumentów.

  By maksymalnie skrócić czas oczekiwania na świadczenie naszym klientom oferujemy obsługę świadczeń prostych i innych w zakresie kompletowania dokumentacji i reprezentacji przed Ubezpieczycielem. Ubezpieczony może również zwrócić się o wcześniejszą wypłatę świadczenia z tyt. długotrwałego leczenia szpitalnego - czego nie oferuje każdy Ubezpieczyciel.

  Niezbędne badania lekarskie (np. przy orzeczeniu uszczerbku na zdrowiu) są dokonywane na zlecenie Ubezpieczyciela przez lekarzy w ośrodkach medycznych całego kraju (w praktycznie każdym większym mieście). Ubezpieczyciel podpisuje również nowe umowy z placówkami medycznymi w miejscowościach, gdzie pojawiają się nowe grupy ubezpieczonych by zapewnić im stosowną obsługę.

  Standardowy czas na wypłatę świadczeń, jaki ma Ubezpieczyciel wg. OWU, wynosi 30 dni od dnia przekazania kompletu dokumentów.
 11. Ogólne Warunki Ubezpieczenia.

  Wyżej przedstawione punkty omawiają tylko najistotniejsze elementy ubezpieczenia. Wszystkie pozostałe kwestie regulują Ogólne Warunki Ubezpieczenia - OWU.
  Według przeprowadzonych przez nasze biuro podczas negocjacji z ubezpieczycielami analiz, są to jedne z najlepszych uregulowań ubezpieczeń tego typu na rynku. Należą do najmniej uciążliwych dla klienta oraz najbardziej zwięzłych z oferowanych na rynku.

  Przed zawarciem ubezpieczenia należy się zapoznać z zapisami OWU.
 12. Ubezpieczyciel.

  Ochrony ubezpieczeniowej udziela działające na polskim rynku Towarzystwo Ubezpieczeń SIGNAL-IDUNA Życie Polska S.A., której 99,9% akcji należy do niemieckiej spółki Signal Unfallversicherung A.G. wchodzącej w skład grupy finansowej SIGNAL IDUNA. Do grupy tej, należy łącznie kilkanaście firm oferujących usługi ubezpieczeniowe (14), reasekuracyjne (1) oraz finansowe (bankowe, inwestycyjne itp. - 6 spółek) działąjących na rynkach wielu krajów Europy.

  Na rynku niemieckim, skąd grupa się wywodzi, znak Signal Iduna kojarzony jest w szczególności z oferowanymi od ponad 100 lat ubezpieczeniami zdrowotnymi. Polska spółka powinna być znana osobom korzystającym z usług biur turystycznych - Signal Iduna współpracuje z grupą ponad 1.000 biur turystycznych i podmiotów rynku turystycznego. W roku ubiegłym, z polisami Signal Iduna podróżowało ponad 1 mln Polaków - daje to ok. 40% udział w rynku ubezpieczeń turystycznych, co sytuuje spółkę na pozycji niekwestionowanego lidera.

  W ubiegłym roku towarzystwa ubezpieczeń Grupy, uzyskały przypis na poziomie 4,5 mld euro przy 10 mln klientów, zajmując, pod względem przypisu składki, 9 miejsce na rynku niemieckim.

  2 mld euro przypisu składki z ubezpieczeń zdrowotnych i 2 mln klientów, daje Signal Iduna 4 miejsce na rynku niemieckim, będącym największym w Europie, rynkiem prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych.

  Do największych klientów TU Signal-Iduna Życie Polska należą m.in.:

  Wszystkie te fakty, to doskonała gwarancja stabilności i finansowego bezpieczeństwa dla ponad 10 milionów Klientów. Dla wielu z nich ubezpieczanie się w SIGNAL IDUNA to rodzinna tradycja.
  Świadczą one również o uznaniu jakim się cieszą propozycje Signal Iduny w oczach klientów oraz o jakości oferowanych produktów i poziomie świadczonych usług.

  Więcej informacji można znaleźć w folderze.
 13. Podsumowanie.

  Niniejsza propozycja oferuje na tyle szeroki wachlarz świadczeń i na tyle wysokie ich sumy (w szczególności wariant OCHRONA), że doskonale może spełnić funkcję podstawowego zabezpieczenia ubezpieczonego (wszystkie świadczenia z tytułu NW, leczenia szpitalnego i sanatoryjnego, rehabilitacji) i jego rodziny (wszystkie świadczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego) i stanowić punkt wyjścia do budowy bardziej rozbudowanego indywidualnego programu zabezpieczenia.

  Na tle rynku, nasza propozycja wypada rewelacyjnie. Nie są to, bynajmniej, słowa bezpodstawne - my o tym wiemy na podstawie porównań z ubezpieczeniami jakie zastaliśmy w firmach nawet kilkusetosobowych. Ty, jeśli się chcesz o tym przekonać, prześlij nam swoją tabelę świadczeń, a my przygotujemy tabelaryczne zestawienie porównawcze Twojego i naszego produktu.

  Niniejszy produkt, każda zainteresowana osoba może uzupełnić o inne ubezpieczenia, indywidualne lub grupowe, uzyskując w ten sposób, zakres ochrony odpowiadający indywidualnym potrzebom ubezpieczonego.

  Np. by zwiększyć sumę ubezpieczenia z tytułu śmierci można zawrzeć, poprzez nasze biuro, któregokolwiek z ubezpieczeń indywidualnych zaprezentowanych w kalkulatorze. Można również dołożyć dodatkowe ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, gdyby zakres tej oferty okazał się niewystarczający.

  Pozostanie również kwestia dobrania ostatniego elementu indywidualnego programu zabezpieczenia czyli produktu, który będzie pełnił funkcję oszczędnościową (w ramach tzw. III Filaru lub w dowolnym celu) czy też w ogóle zadecydowania o sposobie oszczędzania.