Indywidualne Konta Emerytalne
Najważniejsze aspekty

WYMOGI I USTALENIA USTAWOWE
Instytucje uprawnione do prowadzenia IKE
 • Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych,
 • banki,
 • podmioty prowadzące działalność maklerską w zakresie papierów wartościowych,
 • towarzystwa ubezpieczeń na życie.
Kto MOŻE zawrzeć umowę na IKE?
  Każda osoba fizyczna, która
 • osiąga dochody i
 • ma nieograniczony obowiązek podatkowy na terenie RP i
 • ukończyła 16 lat (lecz tylko w roku, w którym uzyskuje dochody z tyt. umowy o pracę a wpłaty nie mogą przekroczyć kwoty dochodów uzyskanych w danym roku i nie mogą być wyższe niż w przypadku osób pełnoletnich).
Kto NIE MOŻE zawrzeć umowę na IKE?
 • osoba prawna,
 • w wieku poniżej 16 roku życia,
 • niepracujący małoletni (16 – 18 lat),
 • osoba posiadająca już IKE,
 • osoba, która wypłaciła oszczędności z IKE,
 • osoba, która w danym roku dokonała już transferu środków z IKE.
Czy można zawrzeć wspólną umowę na IKE (np. z żoną)?
Nie
Ile umów na IKE może zawrzeć jedna osoba?
1
(jedną – pod groźbą kary i utraty uprawnienia do zwolnienia podatkowego)
Maks. czas (termin) obowiązywania umowy na IKE
Bezterminowo
Min. czas trwania umowy
 • do 60 roku życia lub
 • do 55 roku życia jeśli osoba nabyła wcześniejsze uprawnienia emerytalne.
Oszczędzający nabywa prawo do wypłaty z IKE bez potrącania podatku od zysków kapitałowych (uznaje się, że wywiązał się z umowy o IKE), gdy:
 • osiągnie wiek podany powyżej
 • oszczędzał przynajmniej przez 5 lat - warunek uznaje się za spełniony, gdy w 5 różnych latach umowy (nie ma wymogu by były to lata w kolejności) zostanie dokonana przynajmniej 1 wpłata na rok.

 • Okres ten skraca się do:
 • 3 lat – dla osób urodzonych przed 31.12.1945 r.,
 • 4 lat – dla osób urodzonych pomiędzy datami 01.01.1946 r. i 31.12.1948 r.
Wypłata środków z IKE skutkuje (uznaje się, że wywiązał się z umowy o IKE):
 • brakiem podatku od zysków kapitałowych,
 • brakiem możliwości ponownego zawarcia umowy IKE z jakąkolwiek inną instytucją prowadzącą IKE,
 • IKE przekazuje w ciagu 7 dni informacje do właściwego Urzędu Skarbowego.
Środki zgromadzone w ramach IKE można przenieść (tzw. transfer):
 • z jednej instytucji prowadzącej IKE do drugiej (innej),
 • z instytucji prowadzącej IKE do instytucji prowadzącej PPE (Pracowniczy Program Emerytalny „zakładany” w zakładach pracy na zasadach grupowych),
 • z instytucji prowadzącej PPE o instytucji prowadzącej IKE,
 • z instytucji prowadzącej IKE zmarłego do instytucji prowadzącej IKE lub PPE uprawnionego,
 • w ramach konwersji jednostek uczestnictwa pomiędzy funduszami tego samego TFI.
Transfer – wymogi i konsekwencje:
 • brak podatku od zysków kapitałowych,
 • najpierw należy zawrzeć nową umowę z inną instytucją prowadzącą IKE lub PPE,
 • przeniesienie środków musi nastąpić w ciągu 14 dni od złożenia wniosku,
 • przenoszona jest tylko i wyłącznie całość zgromadzonych środków,
 • nowa instytucja nie pobiera opłat wstępnych (na wejściu).
Maks. kwota wpłaty na IKE w danym roku
 • 150% prognozowanego, przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gosp. krajowej,
 • w roku 2004 była to kwota 3.435 zł,
 • dla małoletniego wysokość wpłaty nie może przekroczyć osiąganych przez niego w danym roku dochodów.
Gwarancje Zebrane na IKE środki finansowe są wyodrębnione z majątku instytucji prowadzącej IKE (należą tylko i wyłącznie do oszczędzającego) więc, jeśli zbankrutuje instytucja prowadząca IKE, pomimo tego faktu, oszczędzający otrzyma całość zgromadzonego kapitału.
Zastaw Istnieje możliwość ustanowienia zastawu (np. pod kredyt bankowy) na środkach zgromadzonych na IKE.


Podstawa prawna: USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1205).